Regulamin szkolenia Therapy XVII

Organizator: 

Organizatorem szkolenia jest FIZJO4LIFE Michał Dachowski z siedzibą w Warszawie kod pocztowy: 03-721 przy ulicy Jagiellońska 4 NIP: 1132568620, REGON: 145563570 

Szkolenie: 

Realizowany przez Organizatora kurs w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie FIZJO4LIFE, który został wybrany i zakupiony przez Uczestnika na stronie internetowej fizjo4life.pl. Nazwa szczegółowa, termin i miejsce organizacji wybranego Szkolenia są podane w jego ofercie. 

Uczestnik: 

Osoba, która prawidłowo dokona rejestracji i zakupu wybranego przez siebie Szkolenia na stronie internetowej www.fizjo4life.pl oraz dokona terminowej płatności za wybrane przez siebie Szkolenie. 

ZASADY OGÓLNE 

Zawarcie umowy i zgłoszenie udziału w szkoleniu odbywa się poprzez prawidłowe wypełnienie kwestionariusza osobowego i zakup szkolenia w sklepie internetowym FIZJO4LIFE (fizjo4life.pl). 

Warunkiem rezerwacji miejsca na szkoleniu jest wpłata zaliczki w wysokości 4000,00 zł brutto najpóźniej 7 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia udziału w szkoleniu. W przypadku braku wpłaty zaliczki w wyznaczonym terminie zgłoszenie ulega unieważnieniu. 

Prawidłowe zgłoszenie udziału w szkoleniu zostanie potwierdzone przez Organizatora drogą mailową.   

PŁATNOŚCI 

PŁATNOŚCI JEDNORAZOWE:  

916,61 zł brutto / 1 zjazd – (całkowity koszt szkolenia 16499,00 zł brutto) – oferta promocyjna EARLY BIRDS ważna do 10.07.2024r. – cena obowiązuje przy wpłacie zaliczki 5000,00 zł w terminie 7 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia na szkolenie, a następnie uiszczeniu pozostałej kwoty tj. 11499,00 zł brutto do 31.07.2024 

1041,63 zł brutto / 1 zjazd (całkowity koszt szkolenia 18749,25 brutto) – oferta promocyjna ważna do 10.08.2024 r – cena obowiązuje przy wpłacie zaliczki 5000,00 zł w terminie 7 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia na szkolenie, a następnie uiszczeniu pozostałej kwoty tj. 13749,25 zł brutto do 31.08.2024  

PŁATNOŚCI RATALNE 

1166,62 zł brutto / 1 zjazd – (całkowity koszt szkolenia 20999,00 zł brutto) – płatność w 4 ratach

Cena obowiązuje przy wpłacie zaliczki 5000,00 zł w terminie 7 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia na szkolenie, a następnie uiszczeniu pozostałych kwot w wyznaczonych terminach. Ostatnia rata jest pomniejszona o kwotę zaliczki rozliczanej na poczet zjazdu 17 I 18 zjazd. 

Raty należy uiścić w terminie: 

I rata do 31.08.2024r. – 5333,00 zł brutto 

II rata do 30.11.2024r. – 5333,00 zł brutto 

III rata do 28.02.2025r. – 5333,00 zł brutto 

IV rata do 30.04.2025r. – 333,00 zł brutto 

1388,84 zł brutto / 1 zjazd –  (całkowity koszt szkolenia 24999,00 zł brutto) – płatność w 16 ratach. 

Cena obowiązuje przy wpłacie zaliczki 5000,00 zł w terminie 7 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia na szkolenie, a następnie uiszczeniu pozostałej kwoty tj. 19999,00zł brutto w wyznaczonych terminach wpłaty rat. Ostatnie dwie raty są pomniejszone o kwotę zaliczki rozliczanej na poczet dwóch ostatnich zjazdów.  

Raty należy uiścić w terminie: 

I rata do 31.07.2024–1249,93zł brutto 

II rata do 15.08.2024 – 1249,93zł brutto 

III rata do 30.08.2024– 1249,93zł brutto 

IV rata do 30.09.2024– 1249,93zł brutto 

V rata do 30.10.2024 – 1249,93zł brutto 

VI rata do 30.11.2024– 1249,93zł brutto 

VII rata do 30.12.2025 – 1249,93zł brutto 

VIII rata do 31.01.2025 – 1249,93zł brutto 

IX rata do 14.02.2025 – 1249,93zł brutto 

X rata do 28.02.2025 – 1249,93zł brutto 

XI rata do 14.03.2025 – 1249,93zł brutto 

XII rata do 30.03.2025 – 1249,93zł brutto 

XIII rata do 16.04.2025 – 1249,93zł brutto 

XIV rata do 31.04.2025 – 1249,93zł brutto 

XV rata do 13.05.2025 – 1249,93zł brutto 

XVI rata do 31.05.2024 – 1249,93zł brutto 

XVII rata – 0 zł 

XVIII rata – 0 zł 

Wpłatę zaliczki reszty należnej kwoty oraz rat należy dokonać za pośrednictwem tradycyjnego przelewu bankowego na poniży numer konta Organizatora: 

ING BANK: 61 1050 1025 1000 0092 1023 0083 

FIZJO4LIFE Michał Dachowski 

ul. Jagiellońska 4 

03-721 Warszawa 

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA 

Odstąpienie od Umowy powinno być przesłane drogą mailową do Organizatora na adres: kursy@fizjo4life.pl Data przesłania maila jest datą rezygnacji ze szkolenia. 

Rezygnacja zostanie potwierdzona drogą mailową przez Organizatora. 

Zaliczka jest jednorazowa oraz nie podlega zwrotowi. 

Zwrot wpłaty (z wykluczeniem bezzwrotnej zaliczki): 

– całkowity zwrot wpłaconej sumy – w przypadku rezygnacji najpóźniej na 30 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem pierwszego zjazdu szkolenia; 

– 50% wpłaconej sumy – w przypadku rezygnacji w terminie od 29 do 20 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem pierwszego zjazdu szkolenia; 

– 30% wpłaconej sumy – w przypadku rezygnacji w terminie od 19 do 14 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem pierwszego zjazdu szkolenia; 

W przypadku rezygnacji ze szkolenia przez Uczestnika później niż na 14 dni kalendarzowych przed datą pierwszego zjazdu, Organizatorowi należy się pełne wynagrodzenie, tak jak za należycie wykonane szkolenie. Odpowiedzialność stron z tytułu utraconych korzyści jest niniejszym wyłączona. 

Opłata szkoleniowa podlega całkowitemu zwrotowi w przypadku odwołania wydarzenia przez organizatora. 

W przypadku zmiany terminu pojedynczego zjazdu, gdy uczestnik nie może wziąć udziału w nowo wyznaczonym terminie Organizator zwraca koszt pojedynczego zjazdu równy wybranemu sposobowi płatności. 

PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA 

Organizator zobowiązuje się do zapewnienia możliwie najlepszych warunków szkolenia, w tym: sali szkoleniowej i materiałów edukacyjnych (skryptów, przyborów dydaktycznych). 

Organizator zastrzega sobie prawo do wyznaczenia zastępstwa dla prowadzącego w przypadku, gdy dany prowadzący z przyczyn losowych nie będzie mógł prowadzić zajęć. Prowadzący zastępujący go będzie posiadał kwalifikacje i doświadczenie równoważne temu, jakie posiada prowadzący zastępowany. 

Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczebności grupy celem zwiększenia efektywności zajęć praktycznych podczas kursu. 

Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia i ubezpieczenia uczestników. 

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z jednoczesnym pełnym zwrotem wpłaconych środków.  

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu wybranych zjazdów. 

Organizator zapewnia, że dane podane w kwestionariuszu osobowym w trakcie rejestracji są poufne i nie będą przekazywane osobom trzecim. Uczestnikowi przysługuje prawo do wglądu i zmian swoich danych zgodnie z prawem o ochronie danych osobowych. 

Każdy Uczestnik bierze udział w Szkoleniu na własną odpowiedzialność. 

Organizator, a także osoby związane z przeprowadzeniem warsztatów, nie ponoszą odpowiedzialności względem Uczestnika za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią w trakcie szkolenia. 

Najpóźniej na 5 dni roboczych przez terminem rozpoczęcia szkolenia Organizator prześle Uczestnikowi drogą mailową informacje organizacyjne dotyczące szkolenia. 

Szkolenie, oprócz zjazdów stacjonarnych w siedzibie Fizjo4life, składa się również z 3 zajęć zdalnych (webinarów). Organizator informuje, że uczestnictwo w tych zajęciach oraz materiały online podczas nich udostępnione są niezbędne do możliwości podejścia do egzaminu w takim samym stopniu, w jakim tyczy się to zjazdów stacjonarnych. Dostęp do materiałów online przysługuje Uczestnikowi do zakończenia całego Szkolenia.  

 Organizator informuje, że nieobecność na maksymalnie dwóch zjazdach daje możliwości odrobienia utraconych zjazdów z kolejnymi dwoma edycjami szkolenia bezpłatnie, powyżej dwóch nieobecności udział w zjazdach z kolejnymi dwoma edycjami jest dodatkowo płatny – 399,00 zł brutto. Organizator poinformuje o terminie uczestnictwa z kolejna edycją. 

 Organizator zobowiązany jest wydać Uczestnikowi materiały szkoleniowe w postaci skryptu z opuszczonego przez Uczestnika zjazdu w celu przygotowania się do egzaminu końcowego. 

 W przypadku niezaliczenia egzaminu końcowego, Organizator ustali termin poprawkowy, płatny dodatkowo 400,00 zł brutto, każdy kolejny 500,00 zł brutto. 

 Organizator informuje, o możliwości powtórnego udziału w wybranym przez siebie wykładzie w  cenie – 50% od ceny wyjściowej.

INFORMACJE DOTYCZĄCE EGZAMINU 

1. Nagranie dwóch filmików trwających od 45 minut do 1,5 godziny (diagnostyka i terapia). 

2. Egzamin praktyczny trawa do 1,5 godziny. Składa się z przeprowadzenia diagnostyki i treningu pacjentowi. W trakcie egzaminatorzy zadają pytania. 

3. Otrzymanie imiennego certyfikatu z nadanym numerem oraz tytułem.

PRAWA AUTORSKIE 

Wszystkie Szkolenia dostępne w ofercie Organizatora są chronione prawem autorskim. 

Kopiowanie materiałów szkoleniowych i/lub nagrywanie szkolenia, a także udostępnianie takich materiałów i nagrań w jakiejkolwiek formie, odpłatnie lub nieodpłatnie osobom trzecim jest nielegalne oraz podlega odpowiedzialności karnej opisanej w ustawie o Prawie autorskim (ustawa z 4 lutego 1994 r. tekst jednolity z 2006 r.) 

Materiały szkoleniowe są wydawane Uczestnikom pierwszego dnia szkolenia. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że prawa autorskie do wszystkich materiałów wręczonych uczestnikom w ramach szkoleń zachowuje FIZJO4LIFE Michał Dachowski, w związku z czym wszelkie powielanie takich materiałów lub ich przekazywanie osobom trzecim wymaga zgody zarządu FIZJO4LIFE Michał Dachowski. W przypadku naruszenia tego postanowienia FIZJO4LIFE Michał Dachowski może nałożyć na uczestnika karę umowną w wysokości 100 000 zł netto. Nałożenie kary umownej nie wyklucza jednak dalszych roszczeń odszkodowawczych, jeżeli szkody poniesione przez FIZJO4LIFE Michał Dachowski przekraczają wysokość kary umownej. 

Wykonywanie zdjęć i nagrań wideo: fotografowanie i nagrywanie kamerą wideo szkoleniowców podczas szkoleń jest zabronione. 

FIZJO4LIFE Michał Dachowski zastrzega sobie prawo do wykonywania zdjęć i nagrań wideo oraz wykorzystywania ich w celach reklamowych. Uczestnik, zgłaszając swój udział w szkoleniu wyraża jednocześnie zgodę na to, że jego wizerunek może się pojawić na tych zdjęciach i/lub nagraniach wideo. Uczestnik szkolenia oświadcza także, że nie będzie zgłaszał roszczeń z tytułu wykorzystania tych zdjęć i/lub filmów wideo do celów reklamowych przez FIZJO4LIFE Michał Dachowski. Jeżeli uczestnik nie wyraża na to swojej zgody, wówczas jest on zobowiązany do poinformowania o tym fakcie przed rozpoczęciem szkolenia. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Osoba dokonująca zgłoszenia na szkolenie jednocześnie akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu, warunki finansowe i terminy zjazdów szkolenia oraz ponosi pełne konsekwencje w związku z niezastosowaniem się do postanowień regulaminu, zwłaszcza w zakresie terminów wpłat. 

Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do regulaminu, aktualna wersja regulaminu dostępna jest na stronie internetowej fizjo4life.pl w ofercie szkolenia Therapy.

W przypadkach nie regulowanych przez niniejszym regulaminem obowiązują postanowienia Kodeksu Cywilnego. 

*Organizator w przypadku konieczności zmiany terminu szkolenia informuje o tym fakcie Uczestnika. Informacja dotycząca zmiany terminu szkolenia przesyłana jest na adres e-mail wskazany przez Uczestnika w zgłoszeniu.  

*Organizator poinformuje drogą e-mail Uczestnika o wyznaczeniu nowego terminu szkolenia.