Regulamin obiektu

Regulamin obiektu

1. Zakup usługi w Fizjo4Life jest równoznaczny z zapoznaniem się i zaakceptowaniem zapisów niniejszego Regulaminu.

2. Każdy zapis na wizytę w Fizjo4Life jest jednoznaczny z utworzeniem konta użytkownika w zewnętrznym systemie rezerwacji online Booksy, który jest zgodny z wszelkimi regulacjami wynikającymi z przepisów RODO. Utworzenie konta w Booksy jest niezbędne w celu sprawnego zarządzania systemem rezerwacji i informowania pacjentów.

3. Rezerwacji usług w Fizjo4Life można dokonywać:

4. Każdy pacjent zobowiązany jest do zapoznania się z zaleceniami dotyczącymi przygotowania się do pierwszej wizyty.

5. W przypadku spóźnienia się na wizytę, czas wizyty zostaje skrócony o spóźnienie pacjenta. Spóźnienie powyżej 15 minut bez wcześniej informacji ze strony pacjenta traktowane jest jako rezygnacja z wizyty. W powyższej sytuacji specjalista ma prawo przyjąć kolejnego pacjenta.

6. Osoby, które dokonały zniszczeń obiektu ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. Za osoby niepełnoletnie, które dokonały zniszczeń majątku, odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice lub prawni opiekunowie.

7. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia.

8. Za rzeczy osobiste pozostawione w szatniach, Fizjo4Life nie ponosi odpowiedzialności. Rzeczy znalezione są przechowywane nie dłużej niż 1 miesiąc. Po tym terminie zostają zniszczone.

9. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.         

Regulamin odwoływania wizyt

1. W przypadku braku możliwości pojawienia się na wizycie, należy odwołać rezerwację telefonicznie lub poprzez wiadomość SMS pod numerem telefonu +48 602 118 522 lub poprzez aplikację Booksy, na nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem wizyty.

2. Odwoływanie wizyt poprzez media społecznościowe (Instagram, Facebook, Google) i komunikator Whatsapp nie będzie uznawane.

3. W przypadku nie pojawienia się na wizycie bez wcześniejszego odwołania lub odwołania jej na mniej niż 24 godziny przed rozpoczęciem wizyty Fizjo4life zastrzega sobie prawo do wyegzekwowania kaucji w wysokości połowy (50%) ceny wizyty.

4. Za nieobecność może być uznawane także znaczące spóźnienie się na umówioną wizytę. To, czy kaucja zostanie wyegzekwowana w konkretnym przypadku, zależy od decyzji specjalisty.

5. Kaucja może być wyegzekwowana wyłącznie w przypadku naruszenia Regulaminu odwoływania wizyt. Jeśli pojawią się Państwo na czas lub odwołają wizytę najpóźniej na 24 godziny przed umówioną wizytą Fizjo4life nie będzie miało możliwości wyegzekwowania kaucji.

6. W szczególności, kaucja nie jest egzekwowana w przypadku wizyt na których są Państwo obecni, w związku z czym należy dokonać pełnego rozliczenia po zakończeniu wizyty.

Zajęcia grupowe

1. Zakup karnetu jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na warunki powyższego Regulaminu.

2. W ramach oferty Fizjo4life dostępne są karnety w ramach aktualnego cennika.

3. Karnet obowiązuje na wszystkie zajęcia grupowe znajdujące się w aktualnej ofercie Fizjo4life.

4. Klient może korzystać z ilości zajęć, którą określa rodzaj karnetu. Jedno wejście to pojedyncze zajęcia. Jeżeli Klient chce skorzystać z dwóch lub trzech zajęć pod rząd tego samego dnia to skreśla mu się z karnetu odpowiednią ilość wejść.

5. Wydawany karnet jest imienny i obowiązuje na 1 osobę. Obsługa studio Fizjo4life może poprosić o okazanie dowodu tożsamości w celu potwierdzenia tożsamości właściciela karnetu.

6. Karnet ważny jest przez 30 dni od daty zakupu. Po upływie terminu ważności karnetu ulega przedawnieniu, niezależnie od liczby wykorzystanych zajęć.

7. Niewykorzystane wejścia z karnetu przepadają i nie jest za nie zwracana gotówka.

8. Wykupienie karnetu nie wiąże się z automatyczną rezerwacją miejsca na wybranych zajęciach.

9. Właściciel karnetu jest zobowiązany do rezerwacji wybranych terminów zajęć każdorazowo za pośrednictwem strony www.fizjo4life.pl/zapisy, telefonicznie, bądź recepcji Fizjo4life.

10. Właściciel karnetu, który dokona rezerwacji wybranych zajęć w miesiącu obowiązywania karnetu ma zapewnione miejsce w grupie.

11. Fizjo4life zastrzega sobie prawo do odmówienia właścicielowi karnetu udziału w zajęciach, na które nie dokonał wcześniejszej rezerwacji miejsca. Pierwszeństwo udziału posiadają osoby z dokonaną rezerwacją.

12. W przypadku braku możliwości pojawienia się na zajęciach, należy odwołać rezerwację miejsca telefonicznie pod numerem telefonu +48 602 118 522 na nie później niż 24 godziny przed ich rozpoczęciem.

13. W przypadku nie pojawienia się na zajęciach bez wcześniejszego odwołania rezerwacji lub odwołania jej na mniej niż 24 godziny przed rozpoczęciem zajęć skutkuje obciążeniem właściciela karnetu kosztem odbycia zajęć w ramach karnetu.

14. Fizjo4life zastrzega sobie prawo do odwołania zarezerwowanych zajęć z przyczyn losowych, o czym właściciel karnetu zostanie poinformowany telefonicznie. Odwołane w ten sposób zajęcia nie przepadają, a są przenoszone na inny wybrany przez właściciela karnetu termin. Ważność karnetu zostaje w tym przypadku odpowiednio wydłużona.

15. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Regulamin korzystania z sauny

1.    Ze strefy saun mogą korzystać osoby powyżej 16 roku życia. Dzieci i młodzież do 16 roku życia mogą korzystać ze strefy wyłącznie pod opieką osoby dorosłej, po uzyskaniu zgody właściciela Fizjo4life.

2.    Przed planowaną wizytą w saunie nie należy spożywać obfitego posiłku, pić alkoholu oraz stosować forsownych ćwiczeń.

3.    Przed przystąpieniem do zabiegu w saunie należy umyć całe ciało pod prysznicem mydłem i ciepłą wodą, a następnie wytrzeć do sucha.

4.    Przed wejściem do sauny należy zdjąć wszystkie przedmioty metalowe, gdyż mogą stać się przyczyną poparzeń ciała.

5.    Do korzystania z sauny należy zaopatrzyć się w klapki.  Mydło oraz dwa ręczniki – jeden do wycierania ciała, drugi do rozłożenia pod ciałem na ławie pozostają do Państwa dyspozycji na miejscu.

6.    Do sauny należy wejść boso.

7.    W saunie nie należy przebywać w okularach i szkłach kontaktowych.

8.    Ze względów higienicznych w saunie można siadać bądź kłaść się wyłącznie na ręczniku.

9.    Korzystanie z sauny należy rozpocząć od ław niskich stopniowo przechodząc na wyższe, w zależności od samopoczucia.

10.  Zabrania się dotykania gorącego pieca w saunie, gdyż grozi to poparzeniem.

11.  W czasie przebywania w saunie nie wolno smarować ciała lub twarzy żadnymi kremami, gdyż powoduje to zmniejszenie powierzchni ciała, która wydala pot.

12.  W celu przystosowania układu krążenia do prawidłowego funkcjonowania w pozycji stojącej, wskazane jest w ostatnich 2-3 minutach przebywania w saunie przyjęcie pozycji siedzącej z opuszczonymi nogami.

13.  W czasie i po wizycie w saunie nie wskazane jest podejmowanie wysiłku fizycznego.

14.  Po zabiegu w saunie należy stosować stopniowe ochładzanie organizmu. Gwałtowne ochładzanie organizmu jest szkodliwe dla zdrowia.

15.  Po wizycie w saunie należy odpocząć ok. 20-30 minut. Zaleca się nawodnienie organizmu poprzez przyjęcie wody mineralnej bądź soku w umiarkowanej ilości (0,5-1 litr).

16.  Na teren strefy saun nie wolno wnosić jedzenia oraz napojów. Zabrania się również spożywania alkoholu oraz wyrobów tytoniowych.

17.  Wszelkiego rodzaju zachowania naruszające regulamin korzystania z sauny oraz regulamin obiektu, w szczególności zachowania powszechnie uznane za nieprzyzwoite i obraźliwe, będą skutkowały natychmiastowym usunięciem z obiektu bez możliwości zwrotu uiszczonych opłat.

18.  Przeciwwskazania do korzystania z sauny:

19.  W przypadku wątpliwości co do możliwości korzystania z zabiegów w saunie, należy skonsultować się z lekarzem. Fizjo4life nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu i wskazań obsługi.

20.  W przypadku złego samopoczucia, należy niezwłocznie powiadomić obsługę Fizjo4life.